Beth yw Prentisiaeth yng Nghymru?


Beth yw Prentisiaeth yng Nghymru?

 


Rhaglenni wedi eu cynllunio gan Gynghorau Sgiliau Sector a chyflogwyr sy’n darparu’r sgiliau a’r wybodaeth sydd eu hangen i ddilyn gyrfa o fewn sector penodol yw prentisiaethau. Rydym yn cynnig tair lefel o Brentisiaethau:

Set o gymwysterau a elwir yn ‘fframwaith’ yw prentisiaeth yn y bôn. Mae’r rhan fwyaf o fframweithiau Prentisiaeth yn dilyn fformat safonol sy’n cynnwys cymwysterau gwybodaeth, cymhwysedd yn y gweithle a sgiliau Saesneg, Mathemateg a Llythrennedd Digidol.

Mae hyd Prentisiaeth yn amrywio yn dibynnu ar lefelau sgiliau blaenorol y prentis, y cymhwyster a geisir a gofynion y sector. Yn gyffredinol, mae Prentisiaethau yn cymryd rhwng 12 a 18 mis i’w cwblhau.

Gallwch ddechrau Prentisiaeth ar unrhyw adeg o’r flwyddyn. Bydd yn rhaid ichi fod yn gyflogedig am o leiaf 16 o oriau gwaith yr wythnos.

Prentisiaeth Fodern Sylfaenol (FMA) (Lefel 2)

Cyfwerth â phasio pum TGAU da.

 

Prentisiaeth Fodern (MA) (Lefel 3)

Cyfwerth â phasio dwy Lefel A.

 

Prentisiaeth Uwch (HA) (Lefel 4/5)

Cyfwerth â chymwysterau Addysg Uwch, e.e. Gradd Sylfaen.

 

DYSGWR Y FLWYDDYN

 

Manteision Prentisiaeth

 

Mae cychwyn eich gyrfa gyda phrentisiaeth yn ffordd dda o ennill y blaen yn y maes yr ydych yn dymuno gweithio ynddo.

Cewch wybodaeth o lygad y ffynnon ynglŷn â sut mae’r diwydiant yn gweithio, a gallwch weld os mai hon yn wir yw’r yrfa ar eich cyfer chi. Ceir digon o resymau eraill pam dylech chi geisio am Brentisiaeth pan fyddwch yn gadael yr ysgol neu goleg, ac mae’n syniad da bob tro i siarad ag athro neu gynghorydd gyrfaoedd ynghylch y ffordd orau o gael swydd eich breuddwydion, ond dyma rai pwyntiau i’ch perswadio i holi ynghylch y cyfleoedd sydd ar gael lle rydych yn byw:

Dysgu wrth ennill: Mae prentisiaeth yn eich galluogi chi i ddechrau gweithio ac ennill cyflog parchus wrth ddysgu sgiliau allweddol ac ennill y cymwysterau y bydd darpar gyflogwyr eu hangen. Mae’n debygol y byddwch yn dechrau ar yr Isafswm Cyflog Cenedlaethol neu raddfa gyflog safonol arall ar gyfer Prentisiaethau yn eich diwydiant. Ond, wrth i’ch sgiliau gynyddu, gallai’ch cyflogwr gynyddu eich cyflog hefyd. Heblaw am wneud lles i’ch cyfrif banc, mae hyn hefyd yn eich cymell i wneud yn dda yn eich prentisiaeth.

 

Cymorth: Un o fanteision mwyaf ennill y cymwysterau sydd eu hangen arnoch yn eich maes, a defnyddio’r sgiliau a ddysgwch mewn modd ymarferol ar yr un pryd, yw y bydd rhywun o hyd ar gael i ddangos ichi sut i wneud pethau. Os oes gennych unrhyw gwestiynau ynglŷn â thechnegau, terminoleg neu unrhyw beth sy’n ymwneud â’r diwydiant, gallwch ofyn yn syth i’ch rheolwr. Bydd gofyn cwestiynau, cymryd mwy o gyfrifoldeb a rhoi cynnig ar bethau newydd yn eich helpu i wella yn eich Prentisiaeth.

Gwyliau â thâl: Yn ystod eich Prentisiaeth cewch eich trin yn yr un modd â gweithiwr cyflogedig rheolaidd y cwmni, hynny yw cewch rywfaint o wyliau â thal bob blwyddyn ar ben eich gwyliau banc. Gallai’r hyn allwch ei hawlio amrywio yn dibynnu ar eich cytundeb cyflogaeth a hyfforddiant, ond yn ôl y gyfraith cewch hawlio o leiaf 20 diwrnod. Gallech chi hefyd gymryd seibiant o’r gwaith i astudio yn ychwanegol at eich gwyliau â thâl, eich cyflogwr fydd yn penderfynu ac mae’n dibynnu ar y math o swydd sydd gennych.

 

Rhagolygon gyrfa da: Bydd eich Prentisiaeth yn werthfawr iawn i chi, er y bydd weithiau’n teimlo fel petai’n gofyn llawer oddi wrthych. Unwaith y byddwch wedi gorffen eich prentisiaeth bydd dewisiadau di-ri ar gael ichi. Efallai cewch barhau i weithio yn yr un lle, neu gallwch chwilio am swydd debyg mewn cwmni gwahanol. Mae meddu ar brofiad o’r diwydiant yn bwysig iawn wrth geisio am eich swydd gyntaf, felly bydd gallu dangos bod hyn gennych chi yn ogystal â chymwysterau yn rhoi mantais fawr ichi dros ymgeiswyr eraill.

Hefyd, efallai bod eich prentisiaeth wedi cyflwyno diddordebau eraill ichi nad oeddech yn ymwybodol ohonynt, felly ystyriwch fynd i Brifysgol neu ennill cymhwyster arall. Neu, cymerwch saib i feddwl am eich cam nesaf, ac ystyriwch gymryd blwyddyn i ffwrdd – gallwch weithio dramor, gwirfoddoli neu deithio.