What we do

Aspiration Training Ltd delivers a wide range of Apprenticeships and vocational qualifications which provide the necessary skills for people to work and progress within the childcare, health and social care, dental nursing and hospitality sectors. Working with over 600 employers, the company provides qualifications for over 1500 learners each and every year.

The company prides itself on the outstanding service it provides to its customers and has developed a unique proposition which ensures all learners and employers are provided with the training they need.  

Some of the features of this proposition are as follows:

 • Comprehensive employer needs analysis ensures training meets employer requirements
 • Learners are visited monthly to ensure timely completion
 • Over 85% of learners achieve their qualifications
 • Outstanding support provided to improve learners literacy, numeracy and ICT skills
 • Wide range of 'free' online resources made available for every learner
 • Use of e-portfolio to ensure learners and employers have ownership of the training

 Yr hyn ‘rydym ni’n wneud:

Mae Aspiration Training Ltd yn cynnig ystod eang o brentisiaethau a chymwysterau galwedigaethol sy’n rhoi’r sgiliau y mae ar bobl eu hangen i weithio a datblygu o fewn sectorau gofal plant, gofal iechyd a chymdeithasol, nyrsio deintyddol a lletygarwch. Wrth weithio gyda dros chwe chant o gyflogwyr, mae’r cwmni’n cynnig cymwysterau i dros 1,500 o ddysgwyr bob blwyddyn.

Mae’r cwmni’n ymfalchïo yn y gwasanaeth rhagorol y mae’n ei gynnig i’r cwsmeriaid ac mae wedi datblygu cynnig unigryw sy’n galluogi i bob dysgwyr a chyflogwyr dderbyn yr holl hyfforddiant y mae arnynt ei angen.

Dyma rai o nodweddion ein cynnig:

 • Dadansoddi anghenion y cyflogwr yn drylwyr er mwyn sicrhau bod yr hyfforddiant yn ateb yr anghenion
 • Ymweld â dysgwyr yn fisol i sicrhau eu bod nhw’n cwblhau’r hyfforddiant mewn pryd
 • Mae dros 85% o’r dysgwyr yn llwyddo i gymhwyso
 • Cefnogaeth ragorol i wella llythrennedd, rhifedd a sgiliau TGCh dysgwyr
 • Ystod eang o adnoddau “rhad ac am ddim” ar y we ar gael i bob dysgwr
 • Defnyddio e-bortffolio i sicrhau bod y dysgwyr a’r cyflogwyr yn teimlo eu bod nhw’n berchen ar yr hyfforddiant

FIND ME AN APPRENTICESHIP