What is an apprenticeship?

Apprenticeships are programmes designed by Sector Skills Councils and employers that provide learners with the skills and knowledge required to pursue a career within a particular sector. There are three levels of apprenticeships:

  • Level 2 – This is equivalent to five good GCSE passes.
  • Level 3 – This is equivalent to two A-level passes
  • Level 4/5 – These are equivalent to Higher Education qualifications e.g. Foundation Degree

An apprenticeship is essentially a set of qualifications called a ‘framework.’ Most apprenticeship frameworks follow a standard format that is made up of knowledge qualifications, workplace competency and skills in English, maths and ICT.

The length of an apprenticeship varies depending on prior skills levels of the apprentice, the qualification being obtained and requirements of the sector. Generally, apprenticeships take between one and two years to complete.

You can start an apprenticeship at any time of year. You will need to be employed for a minimum of 30 working hours per week if in England and a minimum of 16 working hours per week if in Wales.

The national minimum hourly rate of pay for apprentices is £3.30 per hour but many employers pay above this rate once Apprentices become more skilled.  

Beth ydy prentisiaeth?

Rhaglen sydd wedi ei dylunio gan y Cyngor Sgiliau Sector a chyflogwyr ydy prentisiaeth; y bwriad ydy ein bod yn rhoi’r sgiliau a gwybodaeth sydd angen ar y dysgwr iddo ddilyn trywydd gyrfa mewn sector benodol. Mae tri lefel o brentisiaethau:

  • Lefel 2 – Cyfateb i bum TGAU gyda gradd dda.
  • Lefel 3 – Cyfateb i ddau Lefel A
  • Lefel 4/5 – Cyfateb i gymwysterau Addysg Uwch e.e. Gradd Sylfaen

Yn y bôn, pecyn o gymwysterau rydym ni’n ei alw yn “fframwaith” ydy prentisiaeth. Mae rhan fwyaf y prentisiaethau’n cynnwys y cyfuniad safonol, sef: cymwysterau gwybodaeth, bod yn gymwys yn y gweithle a sgiliau Saesneg, mathemateg a TGCh.

Mae hyd prentisiaeth yn dibynnu ar sgiliau presennol y prentis, y cymhwyster y bydd yn gweithio tuag ato a gofynion eraill y sector. Yn gyffredinol, mae angen rhwng blwyddyn a dwy i gwblhau prentisiaethau.

Mae modd dechrau prentisiaeth unrhyw bryd yn ystod yn y flwyddyn. Rhaid bod mewn cyflogaeth ac yn gweithio o leiaf 16 awr yr wythnos yng Nghymru, ac o leiaf 30 awr yn Lloegr.

Lleiafswm cenedlaethol cyflog prentis ydy £3.30 yr awr ond mae llawer o gyflogwyr yn talu cyfradd uwch wrth i’r prentis ddatblygu ei sgiliau.

FIND ME AN APPRENTICESHIP