Benefits of an apprenticeship

Kicking off your career with an apprenticeship is a great way to get a head start in the field you want to work in. 

You'll get first-hand knowledge of how the industry works, plus be able to see whether or not it's really what you want to pursue as a career. There are plenty of other reasons why you should apply for one when you leave school or college, and it's always a good idea to talk to a teacher or careers advisor about the best route into your dream job, but here are some points to persuade you into checking out the opportunities available where you live:

Learn while you earn:

An apprenticeships enable you to start working and earn a decent wage while you learn key skills and gain the qualifications that future employers want. You'll probably start out on the National Minimum Wage or another standard rate of pay for apprenticeships in your industry. But, as your skills progress, your employer may up your paycheque as well. This not only helps out your bank account, but gives you an extra incentive to do well in your apprenticeship.

Paid holidays:

While on your apprenticeship, you'll be treated like a regular employee of the company in that you'll get a certain amount of paid holiday per year in addition to bank holidays. Your entitlement may vary depending on your employment and training agreement, but by law you are entitled to at least 20 days. You may also be able to take some time off for study leave in addition to your usual paid leave, but this is up to your employer and depends on the type of job you have.

Support:

One of the largest advantages of getting the qualifications you need in your field, while being able to put the skills you learn into practise at the same time, is that someone will always be on-hand to show you how things are done. If you have any questions about techniques, terminology or anything related to the industry, you can instantly ask your manager. Asking questions, taking on more responsibility and trying new things will help you get better in your apprenticeship.

Good career prospects:

Your apprenticeship will be very rewarding, even if at times it may seem demanding. Once you have finished your apprenticeship, you'll have a world of options open to you. You may be able to carry on working in the same place, or look for a similar job in a different company. Having industry experience is very important when getting your first job, so being able to show that you've got that plus qualifications will give you a huge advantage over other applicants.

Also, your apprenticeship may have showed you other interests that you never knew you had, so think about going to University or getting another qualification. Or, take some time out to think about your next step, and look into taking a gap year -you can work abroad, volunteer or just travel.

 


 

Manteision prentisiaeth

Mae dechrau eich gyrfa gyda phrentisiaeth yn ffordd wych o ennill y blaen yn y maes rydych chi am weithio ynddo.

Fe gewch chi brofiad a gwybodaeth uniongyrchol ynglŷn â sut mae’r diwydiant yn gweithio yn ogystal â gallu gweld ai hwnnw ydy’r llwybr gyrfa yr ydych chi am ei ddilyn. Mae llawer o resymau eraill dros wneud cais am brentisiaeth wrth adael yr ysgol neu goleg ac mae hi bob tro yn syniad da siarad ag athro neu gynghorydd gyrfaoedd am y llwybr gorau tuag at eich swydd ddelfrydol. Dyma rai pwyntiau i geisio dwyn perswâd arnoch chi fynd i gael golwg ar ba gyfleoedd sydd ar gael yn eich ardal chi:

Dysgu wrth ennill arian:

Mae prentisiaethau’n galluogi i chi ddechrau gweithio ac ennill bywoliaeth tra rydych chi’n dysgu’r sgiliau allweddol ac ennill y cymwysterau y mae cyflogwyr yn chwilio amdanyn nhw. Mae’n debygol y dechreuwch chi ar yr Isafswm Cyflog Cenedlaethol neu raddfa safonol arall ar gyfer prentisiaethau yn eich diwydiant. Ond, wrth i chi a’ch sgiliau ddatblygu, fe all eich cyflogwr codi eich cyflog hefyd. Mae hyn yn hwb i’r cyfrif banc, ond hefyd yn rhoi rhyw ysgogiad bach ychwanegol i chi lwyddo yn eich prentisiaeth.

Gwyliau gyda thâl:

Tra rydych chi’n cyflawni’ch prentisiaeth, fe fyddwch chi fel unrhyw weithiwr arall yn y cwmni, hynny yw, fe fyddwch chi’n cael rhywfaint o wyliau blynyddol gyda thâl yn ychwanegol i’r gwyliau banc cyffredinol. Bydd faint o wyliau rydych chi’n cael yn dibynnu ar eich cytundeb gwaith neu hyfforddiant, ond yn ôl y gyfraith mae gennych chi hawl cael o leiaf ugain niwrnod. Efallai y bydd modd i chi gymryd amser i astudio yn ychwanegol i’r gwyliau blynyddol, ond penderfyniad eich cyflogwr fydd hynny ac fe fydd yn dibynnu ar y math o waith hefyd.

Cefnogaeth:

Un o brif fanteision cael ennill y cymwysterau y mae arnoch eu hangen yn eich maes a defnyddio’r sgiliau’n ymarferol ar yr un pryd ydy y bydd rhywun wrth law bob amser i ddangos i chi sut mae gwneud pethau. Os oes gennych chi unrhyw gwestiynau ynglŷn â thechneg, terminoleg neu unrhyw beth sy’n berthnasol i’r diwydiant, fe allwch chi ofyn i’r rheolwr. Mae gofyn cwestiynau, cymryd mwy o gyfrifoldebau a rhoi tro ar bethau newydd yn ffyrdd o helpu i chi wella yn eich prentisiaeth.

Dyfodol disglair yn eich gyrfa:

Bydd eich prentisiaeth yn talu ar ei ganfed yn y pen draw er y bydd yn ymddangos yn galed ar adegau. Pan fyddwch chi wedi cwblhau eich prentisiaeth, fe fydd opsiynau  di-ri ar gael i chi. Efallai y bydd modd i chi ddal ati i weithio yn yr un lle neu chwilio am swydd arall debyg gyda chwmni arall. Mae profiad mewn diwydiant yn bwysig iawn wrth chwilio am swydd gyntaf, felly bydd gallu dangos bod hynny gennych chi, yn ogystal â chymwysterau, yn rhoi mantais fawr i chi dros ymgeiswyr eraill.

Mae’n bosib hefyd y byddwch wedi darganfod diddordebau newydd wrth gwblhau’r brentisiaeth ac y byddwch yn ystyried mynd i’r brifysgol neu ennill cymhwyster arall. Neu, fe allwch chi gymryd hoe er mwyn ystyried eich cam nesaf, efallai y byddwch chi am gymryd blwyddyn allan; fe allwch chi weithio dramor, gwirfoddoli neu deithio.

FIND ME AN APPRENTICESHIP