About us:

Aspiration Training Ltd is a specialist training provider with a single focus in the care sector: health and social care, child care, dental nursing and hospitality.

The business has been operating for about 20 years and supports customers both in its original market of South Wales, West Midlands and the South West.

The business employs c.110 employees, currently supports c.1800 learners and, beyond its principal contracts with the Welsh Government and the Skills Funding Agency, the company also holds contracts with local colleges. The business also has a number of commercial contracts with local employers. 

Within Wales, Aspiration Training Ltd is part of a consortium called Vocational Skills Partnership (Wales) Ltd (VSP). VSP comprises of four long standing, outstanding quality providers - Educ8 Training Ltd, Network Training Services and TSW Ltd. This unique grouping provides vocational training across the whole of South Wales in a wide range of sectors including health and social care, management and hospitality.

The Apprenticeship, Traineeship and Jobs Growth Wales Programmes, led by the Welsh Government, are supported by the European Social Fund. To visit the WEFO website, please click here.

Aspiration Training is proud of the excellent service it provides to it's customers and this is reflected into the company mission, vision and values:

Mission:

Our mission is to encourage, support and develop our employees to provide our customers with a world class service.  This involves working with all learners, whether unemployed or in employment, to realise their potential via innovative and cutting edge skills development.

Vision:

 • To be perceived as ‘excellent’ by all stakeholders thereby being the first choice for our customers
 • To be the catalyst for empowering learners to realise their full potential
 • To develop an innovative learning culture whereby everyone has equal opportunity to develop and prosper
 • To ensure the company’s actions optimise its contribution to social and environmental welfare
 • To continue to develop and evolve whereby the organisation provides long- term, fulfilling employment

Values:

 • Inclusion –Embracing people’s differences
 • Integrity – Doing the right thing
 • Reliability – Doing what we say we do
 • Ambition – Committed to continuous improvement
 • Accountability – Taking personal and collective responsibility
 • Pride – Celebrating success
 

For general enquiries and comments or if you want to tell us anything about our programmes or to make a complaint please contact us at customercare@aspirationtraining.com

 

 


If you have any concerns about your well-being or the well-being of others please contact our designated safeguarding officer at safeguardingEngland@aspirationtraining.com

 


For further information on the Prevent agenda, please contact us Prevent@aspirationtraining.com


  

Pwy ydym ni:

Mae Aspiration Training Ltd yn ddarparwr hyfforddiant profiadol sy’n gweithio yn y sector gofal yn unig: gofal iechyd a chymdeithasol, gofal plant, nyrsio deintyddol a lletygarwch.

Mae’r busnes yn bodoli ers rhyw ugain mlynedd ac rydym ni’n cefnogi cwsmeriaid yn ne Cymru, sef ein marchnad wreiddiol, yn ogystal â de orllewin a gorllewin canolbarth Lloegr

Mae gan y busnes tua 110 o weithwyr ac rydym ni’n cefnogi tua 1800 o ddysgwyr. Mae’r busnes hefyd yn dal cytundebau gyda cholegau lleol, yn ogystal â’i brif gytundebau gyda Llywodraeth Cymru a’r Asiantaeth Cyllido Sgiliau. Mae gennym ni hefyd gytundebau masnachol gyda chyflogwyr lleol.

Yng Nghymru, mae  Aspiration Training Ltd yn rhan o gonsortiwm Partneriaeth Sgiliau Galwedigaethol (Cymru) Cyf. Mae hon yn bartneriaeth o bedwar darparwr profiadol o safon ragorol, sef: Educ8 Training Ltd, Network Training Services a TSW Ltd. Mae’r Bartneriaeth unigryw yma’n cynnig hyfforddiant ar draws de Cymru mewn ystod eang o sectorau, yn cynnwys gofal iechyd a chymdeithasol, rheoli a lletygarwch.

Mae Aspiration Training yn falch o’r gwasanaeth ardderchog y mae’n gynnig i’r cwsmer. Amlygir hyn yn nod, gweledigaeth a gwerthoedd y cwmni.

Nod:

Ein nod ydy annog, cefnogi a datblygu ein gweithwyr fel ein bod ni’n cynnig gwasanaeth o safon ryngwladol i’n cwsmeriaid. Mae hyn yn golygu gweithio gyda phob dysgwr, sydd mewn gwaith neu’n ddi-waith, a defnyddio dulliau ddatblygu sgiliau arloesol a’r rhai mwyaf diweddar i helpu iddyn nhw gyrraedd eu potensial.

Gweledigaeth:

 • Bod ein rhan ddeiliaid yn ein harfarnu fel “ardderchog” ac inni felly fod yn ddewis cyntaf ein cwsmeriaid.
 • Bod y catalydd ar gyfer galluogi dysgwyr i gyrraedd eu llawn botensial.
 • Datblygu diwylliant dysgu arloesol ble mae pawb yn cael cyfle cyfartal i ddatblygu a llewyrchu.
 • Sicrhau bod gweithredoedd y cwmni yn golygu ei fod yn cyfrannu'r gorau bosib at les cymdeithasol ac amgylcheddol
 • Dal ati i ddatblygu ac esblygu fel bod y sefydliad yn cynnig gwaith boddhaus, tymor hir.

Gwerthoedd:

 • Cynhwysiad –Ystyried bod gwahaniaeth yn rhywbeth positif
 • Cywirdeb – Gwneud y peth iawn
 • Sicrwydd – Gwneud yr hyn rydym ni’n dweud y gwnawn
 • Uchelgais – Ymrwymo i wella’n barhaol
 • Atebolrwydd – Derbyn cyfrifoldeb personol ac ar y cyd
 • Balchder – Dathlu llwyddiant

FIND ME AN APPRENTICESHIP